Algemene Voorwaarden

HUUROVEREENKOMST KLUISJES

Partijen: 
 

1.Nova College: 

Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs

en 

2. Student, 

Hierna gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’,   
Overwegen het volgende:  
a. Dat de student een elektronische kluis of sleutelkluis wenst te huren van het Nova College; 
b. Dat partijen deze huurovereenkomst volgens de navolgende voorwaarden hebben gesloten. 

 Komen het volgende overeen:  
 
Artikel 1 Duur van de overeenkomst 

2.1 De huur van de kluis heeft betrekking op een heel schooljaar tenzij anders aangegeven, 

2.2 Nova College is bevoegd om de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen, indien de student in strijd handelt met artikel 3.3 en / of artikel 3.5 van deze overeenkomst. In dat geval zal de borg en betaalde huurprijs niet worden terugbetaald. 

2.3 De student heeft het recht om de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen. In dat geval zal er geen restitutie plaatsvinden van de betaalde huurprijs. Indien er wordt voldaan aan artikel 2.3, zal de borg wel worden terugbetaald. 

Indien de huurovereenkomst wordt beëindigd voor 1 oktober zal restitutie plaatsvinden van de volledig betaalde huurprijs. Indien de huurovereenkomst wordt beëindigd voor 1 februari zal restitutie plaatsvinden van de helft van de betaalde huurprijs.

Artikel 2 Prijs en borg

2.1 De hoogte van de huurprijs bedraagt € 17,50 per schooljaar.

2.2 De student betaalt bij aanvang van de huurovereenkomst een borg van € 20,00 aan Nova College. 

2.3 De borg zal uitsluitend aan het einde van de looptijd van deze huurovereenkomst, namelijk de laatste dag van het schooljaar, worden terugbetaald als:
a. de kluis in goede staat, schoon en leeg wordt achtergelaten, en

b. als de sleutel (sleutelkluis) tijdig wordt ingeleverd of de huurrechten op de studentenpas (elektronische kluis) tijdig worden gedeactiveerd. Met tijdig wordt bedoeld: uiterlijk op de laatste dag van het schooljaar.

2.4 Indien niet wordt voldaan aan artikel 2.3, zal Nova College de kluis, na de laatste dag van de schooljaar, openen en de aangetroffen materialen verwijderen. 

Het recht op teruggave van de borg komt dan te vervallen. Tot een maand na aanvang van het nieuwe schooljaar kunnen de verwijderde materialen alsnog worden opgehaald bij de receptie. Daarna worden deze vernietigd. 

Artikel 3 Terbeschikkingstelling en zorgplicht  

3.1 Nova College verklaart de kluis in goede staat, zonder schade, aan de student ter beschikking te hebben gesteld. 

3.2 De student verklaart de kluis goede staat, zonder schade, in ontvangst te hebben genomen. 

3.3 De huur van de kluis is uitsluitend voor eigen gebruik. De kluis is bedoeld voor tijdelijke opslag van studiemateriaal en kledingstukken als jassen en dergelijke. Het bewaren van brandgevaarlijk/bederfelijk materiaal en wettelijk verboden artikelen, zoals wapens en drugs, is verboden.

3.4 De student is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de kluis die aan hem / haar is toegewezen.

3.5 De student is verplicht om gedurende de gehele gebruiksperiode zorgvuldig met de kluis om te gaan en deze slechts in overeenstemming met de bestemming te gebruiken.  
3.6 Nova College behoudt zich het recht voor om de kluis op elk gewenst moment te controleren, al dan niet in het bijzijn van de student. Nova College heeft tevens het recht om de inhoud van de kluis door de politie te laten controleren op de inhoud. Oneigenlijke en / of verboden spullen worden in beslag genomen. 

Artikel 4 Vergeten / verlies sleutel of studentenpas

4.1 Wanneer de student de studentenpas (elektronische kluis) of fysieke sleutel (sleutelkluis) verliest, dient hij / zij dit zo spoedig mogelijk te melden bij de receptie van de vestiging. Zo kan voorkomen worden dat de kluis door iemand anders kan worden geopend.
4.2 Vervanging van een studentenpas kost € 12,50 en moet worden aangevraagd in je Novapas omgeving. Vervanging van een fysieke sleutel kost € 7,50 en moet worden aangevraagd bij de receptie.
4.3 Indien de student de studentenpas (elektronische kluis) of fysieke sleutel (sleutelkluis) is vergeten, dient hij / zij zich met legitimatie te melden bij de receptie. De medewerker zal de kluis dan openen. Indien er geen legitimatie kan worden getoond, dient een docent mee te komen om de identiteit van de student te bevestigen. Na de studentenpas (elektronische kluis) of fysieke sleutel (sleutelkluis) te zijn vergeten, wordt per keer openen € 1,00 in rekening gebracht. 

Artikel 5 Aansprakelijkheid 

5.1 Het gebruik van de kluis is op eigen risico. Nova College is niet aansprakelijk voor schade door diefstal en/of inbraak uit de kluis.
5.2 Indien de kluis door toedoen van de student beschadigt, is de student aansprakelijk voor de schade.   


Artikel 6. Onvoorziene omstandigheden 

6.1 In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist het Nova College.  

Artikel 7. Geschillen 

7.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.  

7.2 Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.